Venujete sa neobvyklým koníčkom, zaujímavému športu alebo pestujete exotické rastliny? O svoje skúsenosti sa môžete podeliť na našej webovej stránke.
Kde sa môžete stretnúť s Občianským združením?

Kde sa môžete stretnúť s Občianským združením?

Občianske združenie založenie

Občianske združenie umožňuje občanom sa svojvoľne stretávať, združovať a diskutovať na rôzne témy, ktorým sa venuje a zaoberá ich združenie. Ich občianske združenie môže vykonávať rôznu činnosť, a to kdekoľvek na Slovensku Môže sa jednať o nejaké kluby, združenia, skupiny či zväzy. Ich hlavným účelom je dosiahnuť svoje ciele, ktoré si spoločne vytýčili v ich záujmovej oblasti. Oblasti, ktorým sa občianske združenia môžu venovať a zaoberať sú napríklad poľnohospodárstvo, bezpečnosť v cestnej premávke, šport a vzdelávanie, pomoc zvieratám alebo rozvoj životného prostredia.

Občianske združenie

Občianske združenie je právnickou osobu prináleží mu, teda podpisovať rôzne zmluvy, ktoré sa týkajú činnosti združenia, uzatvárať dohody, zakladať a realizovať rôzne projekty. Založiť ho môžu minimálne traja právoplatní občania Slovenskej republiky. Prvý krok, ktorý musí urobiť každý žiadateľ je podať návrh na Ministerstvo vnútra SR. Treba uviesť, že aspoň jeden z 3 členov prípravného výboru, čiže jeden zo záujemcov musí dosiahnuť minimálne 18 rokov. Ten člen, ktorý dosiahol plnoletosť môže zastupovať ostatných neplnoletých členov. Obsah návrhu tvoria osobne údaje všetkých členov prípravného výboru, ako sú napríklad mena, priezviska, rodné čísla či adresy trvalého bydliska.

Občianske združenie

Za návrh ste povinný zaplatiť správny poplatok vo výške 66€. Návrh by mal byť jednoduchý a stručný. Odporúčaný rozsah je jedna A4. Okrem návrhu je potrebné s návrhom poslať na Ministerstvo vnútra aj stanovy. Ide o súhrn záväzných pravidiel, kde je potrebné uviesť napríklad základné informácie o vznikajúcom občianskom združení, ako je napríklad oblasť, v ktorom sa bude občianske združenie pohybovať respektíve (akej činnosti sa “mieni” venovať) či jeho názov. Ministerstvo vnútra je povinne prijať každý návrh na založenie občianskeho združenie každému kto spĺňa základné podmienky pre vznik občianskeho združenia.